Podmínky užívání portálu www.zaloto.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto podmínky užívání portálu www.zaloto.cz (dále též jako „Podmínky“) upravují podmínky užívání internetových stránek www.zaloto.cz (dále též jako „Portál“) provozovaných společností Zaloto s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 06479243, kontakt - tel.: +420 246 034 350, e-mail: info@zaloto.cz (dále též jako „Provozovatel“).

1.2 Portál slouží zejm. k odeslání informací zadaných ze strany uživatelů Portálu - zájemců o úvěrové produkty, především hypoteční úvěry, a to Provozovateli Portálu případně dalším subjektům, které Provozovatel Portálu užívá jako zpracovatele osobních údajů či dalším obchodním partnerům Provozovatele Portálu a to na základě některého z právních důvodů zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Portál může sloužit rovněž jako platforma pro uživatelské profily uživatelů Portálu či služeb Provozovatele.

2. Popis fungování Portálu

2.1 Portál www.zaloto.cz slouží zejm. k zadávání poptávek uživatelů Portálu (dále též jako „Poptávající“) prostřednictvím Portálu na sestavení nabídky úvěrového produktu/hypotečního úvěru v České republice (dále též jako „Poptávka“).

2.2 Provozovatel je u ČNB evidován jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru a je oprávněn zprostředkovávat uzavření spotřebitelských úvěrů. Aktuální informace lze ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu na www.cnb.cz.

2.3 Poptávka je prostřednictvím Portálu činěna bezúplatně a na základě této Poptávky je Poptávajícímu předložena nezávazná nabídka úvěrového produktu/hypotečního úvěru, na základě které se může Poptávající rozhodnout, zda s poskytovatelem či zprostředkovatelem úvěrového produktu uzavře příslušnou smlouvu o poskytnutí úvěrového produktu/hypotečního úvěru.

2.4  Poptávku Poptávající zadává vyplněním formuláře na Portálu a jeho odesláním. Poptávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadáním Poptávky, resp. vyplněním a odesláním poptávkového formulář na Portálu bude Poptávajícímu vytvořen uživatelský účet (profil) k užívání služeb Portálu vč. umožnění případné komunikace mezi Poptávajícím a Provozovatelem. Přihlašovací údaje k uživatelskému účtu a další případné instrukce k uživatelskému účtu budou zaslány na e-mail Poptávajícího, uvedený při Poptávce, resp. při registraci, a to po zadání poptávky, resp. po provedení registrace na Portálu. Poptávající bere na vědomí, že Provozovatel může umožnit registraci uživatelů Portálu také bez zadání Poptávky, a to i výměnou za finanční či jinou odměnu, a to dle podmínek stanovených Provozovatelem.

2.5 Po odeslání Poptávky kontaktuje operátor Poptávajícího, za účelem ověření poptávky a pravosti a pravdivosti údajů uvedených ve formuláři na Portálu a vyžádá si případné dodatečné informace.

2.6 Poptávající bere na vědomí, že operátor Provozovatele může kontaktovat Poptávajícího za účelem uvedeným v předchozím článku také telefonicky. Při komunikací s operátorem je Poptávající povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Pokud dojde ke kontaktu mezi Provozovatelem a Poptávajícím prostřednictvím telefonního hovoru, může docházet ze strany Provozovatele k záznamu hovoru, o čemž bude Poptávající dopředu informován, a to za účelem prokazování skutečností souvisejících se Poptávkou (upřesnění poptávky, náležité informování Poptávajících ze strany Provozovatele apod.).

2.7 Používání Portálu je bezúplatné. Cenové nabídky, zejm. finančních produktů uváděné přímo na Portálu (bez toho, aniž by byla vytvořena nabídka na míru podle údajů zadaných nebo získaných od Poptávajícího) jsou pouze informativní a orientační a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1731 nebo ust. § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle ust. § 1733 občanského zákoníku.

Podmínky pro zadání Poptávky:

3. Práva a povinnosti při užívání Portálu

3.1 Poptávající se zavazuje nevyužívat Portál takovým způsobem, který by vedl k porušení práva nebo k jakémukoliv poškození Provozovatele. Poptávající je v této souvislosti povinen zdržet se užití jakýchkoli mechanismů, nástrojů, programového vybavení nebo postupů, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu nebo dobré jméno Provozovatele.

3.2 Provozovatel je povinen chránit osobní údaje Poptávajících před jejich zneužitím.

3.3 Provozovatel je oprávněn omezit nebo přerušit funkčnost Portálu a přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetích osob.

3.4 Poskytování služeb Portálu může Provozovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

3.5 Provozovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezúplatně.

3.6 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky Portálu způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky na straně poskytovatelů služeb nebo za škody vzniklé úkony, které jsou nezbytné pro zajištění provozu Portálu (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.).

3.7 Provozovatel neodpovídá za chování jednotlivých uživatelů ani jejich způsob užívání Portálu, zejména takový, který není v souladu s těmito Podmínkami či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.

4. Partnerský „referral“ program​

4.1 Poptávající, resp. uživatel Portálu či spolupracující osoba Provozovatele (zejm. realitní makléři, finanční poradci apod.) se mohou zapojit - za podmínek stanovených Provozovatelem - do tzv. partnerského „referral“ programu, jehož cílem je zejm. šíření dobrého jména a služeb Provozovatele prostřednictvím jeho stávajících uživatelů, klientů či spolupracujících osob (dále též „Účastník programu“). Jednotlivé Účastníky programu, kteří se do programu zapojí, stejně jako případně i nové uživatele, kteří na jejich doporučení začnou využívat služeb Provozovatele, pak mohou čekat různorodé odměny.

4.2 Není-li Provozovatelem uvedeno či stanoveno jinak, vzniká účast Účastníka programu odsouhlasením těchto Podmínek za současného poskytnutí požadovaných informací o možném zákazníkovi, budoucím uživateli služeb Provozovatele, resp. služeb propagovaných Provozovatelem (dále též „Nový zákazník“). Doporučení Nového zákazníka proběhne způsobem a dle podmínek stanovených Provozovatelem; nebude-li Provozovatelem stanoveno jinak, doporučení Nového zákazníka Účastníkem programu proběhne zejm. vyplněním polí „doporučit zákazníka“ v uživatelském účtu (profilu) Účastníka programu či vyplněním příslušných polí v rámci registračního procesu či při zadávání Poptávky.

4.3 Nárok na odměnu, stejně jako i výše odměny je určena dle podmínek daného „referral“ programu stanovených/komunikovaných Provozovatelem. Uživatel programu bere na vědomí a souhlas s tím, že není-li Provozovatelem stanoveno jinak, je nárok na odměnu vázán zpravidla na „verifikační proces“ Nového zákazníka, tj. nárok na odměnu vzniká v momentě, kdy Nový zákazník projde verifikačním procesem Provozovatele, tj. tehdy, kdy je ověřena validita kontaktu Nového zákazníka, zejm. pokud jde o pravdivost údajů o Novém zákazníkovi a jeho zájmu o služby Provozovatele (resp. služby propagované Provozovatelem).

4.4 Vyplacení odměn Provozovatelem probíhá dle podmínek stanovených Provozovatelem pro daný „referral“ program; není-li stanoveno jinak, probíhá výplata odměn Provozovatelem jednou měsíčně, a to na základě žádosti Účastníka programu ve spojení s přehledem odměn Uživatele programu za uplynulý měsíc, vedeným Provozovatelem zpravidla v uživatelské účtu Účastníka programu.

4.5 V případě, že Provozovatel s některými Účastníky programu sjedná zvlášť smlouvu (dále též „Smlouva“) upravující bližší podmínky spolupráce v rámci „referral“ programu (zejm. různé výše odměn, splatnosti odměn, apod.), má taková Smlouva přednost před ujednáními těchto Podmínek. Otázky neupravené Smlouvou se řídí těmito Podmínkami. V případě rozporu ujednání uvedených ve Smlouvě a v těchto Podmínkách, mají přednost ujednání uvedená ve Smlouvě. Uživatel programu v této souvislosti výslovně souhlasí s tím, že Smlouva může být uzavřena také v rámci prostředí uživatelského účtu Účastníka programu, resp. uživatele Portálu. Součástí Smlouvy tak budou zejm. jakákoliv pravidla ohledně odměňování či pravidel „referral“ programu komunikovaná/sdělená/zveřejněná Provozovatelem na Portálu, e-mailem či prostřednictvím uživatelského účtu Účastníka programu, a to momentem, kdy dojde ke sdělené/uveřejnění takových podmínek. Není-li prokázán opak, má se za to, že k odsouhlasení takových podmínek dojde vždy v momentě splnění podmínek uvedených v čl. 4.2., tj. vstupem Účastníka programu do „referral“ programu, a to poskytnutím údajů o Novém zákazníkovi za podmínek v daném momentě komunikovaných/sdělených/zveřejněných Provozovatelem.

4.6 Účastník programu se zavazuje, že bude jednat v rámci programu čestně, pravdivě, bude dbát dobrého jména a pověsti Provozovatele a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či právními předpisy. Účastník programu v této souvislosti potvrzuje, že zejm. zajistil veškeré případné souhlasy od Nových zákazníků (zejm. pak souhlas s poskytnutím osobních údajů Účastníkovi programu, resp. Provozovateli za účelem poskytnutí služeb Provozovatele).

4.7 Není-li Provozovatelem uvedeno jinak, Účastník programu není oprávněn využívat propagaci „referral“ programu jako součást svých podnikatelských aktivit. V důsledku takového jednání Účastník programu ztrácí nárok na případnou odměnu ze strany Provozovatele.

4.8 Účastník programu není oprávněn bez souhlasu Provozovatele propagovat program rozesíláním hromadných sdělení (např. newsletterů, SMS či e‑mailů) nebo rozesíláním osobám, které s tímto vyjádřily nesouhlas v jakékoliv formě.

4.9 V případě, že se Provozovatel hodnověrně dozví, že Účastník programu postupoval v rámci doporučení služeb Provozovatele v rámci „referral“ programu v rozporu s těmito Podmínkami, využíval nátlaku, násilí, vyhrožování, strachu či svého postavení vůči těmto osobám, nárok na získání jakékoliv odměny ze strany Provozovatele tímto zaniká. Společnost neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací, resp. doporučením ze strany Účastníka programu.

4.10 Není-li výslovně sjednáno, není Účastník programu oprávněn využívat obchodní značku a firmu (název) Provozovatele v jakékoliv formě.

4.11 Provozovatel si vyhrazuje právo znemožnit Účastníkovi programu další propagaci Provozovatele či jej upozornit na závadný postup v rozporu s těmito Podmínkami, v takovém případě se Účastník programu zavazuje v závadném postupu nepokračovat a tento napravit dle pokynu Provozovatele. V opačném případě Účastník programu nárok na odměnu ztrácí, tím nejsou dotčena ostatní práva Provozovatele, zejm. ke zrušení uživatelského účtu, náhradu škody, apod.

4.12 V případě, že Provozovateli vznikne v důsledku závadného jednání Účastníka programu povinnost uhradit jakoukoliv pokutu či je mu uložena jakákoliv související povinnost nebo sankce/pokuta (zejména rozhodnutím orgánu veřejné moci) je Provozovatel oprávněn požadovat po Účastníkovi programu finanční náhradu/kompenzaci ve výši uložené sankce/pokuty. Tímto není dotčen nárok Provozovatele na náhradu škody vůči Účastníkovi programu v plné výši.

5. Ochrana osobních údajů ​

5.1 Ochranu osobních údajů Poptávajícího, resp. uživatelů Portálu (vč. Účastníků programu) upravují Zásady ochrany osobních údajů.​

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Smluvní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí výlučně českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.

6.2 V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění, o ochraně spotřebitele, tímto Provozovatel informuje Poptávajícího, že subjekty řešení mimosoudních sporů jsou: - Obecným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz . - Subjektem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.

6.3 Všechny spory vznikající z těchto Podmínek a v souvislosti s ním budou rozhodovány u obecných soudů.

6.4 V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení Podmínek nebo Podmínek jako celku.

6.5 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinností dnem jejich zveřejnění na Portálu. Provozovatel je oprávněn změnit (tj. rovněž doplňovat) tyto Podmínky; tím nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Změnu Provozovatel oznámí zveřejněním nové verze Podmínek na Portálu.  

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 12.6.2020.