OBCHODNÍ PODMÍNKY ZALOTO PRO FINANČNÍ SPECIALISTY

(dále též „OP“)

1. SMLUVNÍ STRANY

   1.   Poskytovatelem je:

Zaloto s.r.o.

IČO: 06479243

Sídlo: Nad Vodovodem 45, 100 00, Praha 10

Spisová značka: C 282832 vedená u Městského soudu v Praze

(dále též „Poskytovatel“).

     2.   Zájemcem je:

Fyzická nebo právnická osoba, finanční specialista, jednající v rámci své podnikatelské činnosti, která v souladu s čl. 3. těchto OP uzavře smlouvu o spolupráci upravenou těmito OP (dále též „Smlouva“)

(dále též "Zájemce").

(Poskytovatel a Zájemce společně jako "Smluvní strany" nebo samostatně jako „Smluvní strana“).

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto OP upravují práva a povinnosti vyplývající Smluvním stranám ze Smlouvy. Tyto OP tak jsou obsahem Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
 2. Poskytovatel je provozovatelem portálů www.zaloto.cz, www.hypogo.cz, www.svethypotek.cz a souvisejícího call centra a dále spolupracuje s externími partnery (dále též „Zaloto“). Zaloto pomáhá klientům (dále též „Klient“) najít a poptat finanční produkty dle jimi zadaných parametrů. Mezi tyto produkty patří zejména  hypotéky, životní pojištění, investice, spotřebitelské úvěry a další.  Poskytovatel dle poptávky Klienta nalezne nejvhodnějšího specialistu (Zájemce) pro daného Klienta a zprostředkuje mezi takovým Klientem a Zájemcem kontakt.
 3. Spolupráce s finančními specialisty funguje na principu tzv. lead generation, tedy generování obchodních příležitostí. Finanční specialista (Zájemce) si předem objedná, kolik obchodních příležitostí (dále též „Lead“) si přeje doručit a Poskytovatel mu následně dle jeho preferencí doručuje vhodné Leady.
 4. Leadem se dle těchto OP rozumí kontakt na Klienta (poptávka Klienta), obsahující jeho osobní údaje a údaje o poptávaném produktu.

3. UZAVŘENÍ A ÚČINNOST SMLOUVY

 1. Smlouva je uzavřena na základě registrace provedené Zájemcem prostřednictvím registračního formuláře Zaloto, který je dostupný v síti Internet prostřednictvím internetové adresy https://www.zaloto.cz/spoluprace či prostřednictvím webové aplikace Zaloto CRM (https://crm.zaloto.cz), a to potvrzením registrace ze strany Poskytovatele prostřednictvím emailu.
 2. Nezbytným předpokladem pro užívání služeb Zájemcem je vyslovení souhlasu Zájemce s těmito OP. Souhlas s těmito OP Zájemce učiní zejména, nikoliv však výlučně, jedním z těchto způsobů:

  A) vyplněním a odesláním registračního formuláře;
  B) úhradou ceny služeb Poskytovateli;
  C) faktickým užitím služeb Poskytovatele ze strany Zájemce;
  D) přihlášením Zájemce do uživatelského rozhraní Zaloto;
  E) jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas Zájemce s těmito OP.
 1. Zájemce udělením souhlasu s těmito OP potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku udělení souhlasu dle tohoto článku. Zájemce dále prohlašuje, že ke znění OP nemá žádných připomínek a pakliže by takových připomínek měl, nevyužíval by služeb Poskytovatele.
 2. Smlouva je účinná dnem uzavření Smlouvy ve smyslu čl. 3.1. těchto OP.
 3. Tyto OP jsou vyhotoveny v elektronické písemné podobě a jsou dostupné v uživatelském rozhraní Zaloto a/nebo na webových stránkách Zaloto.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Zájemci dle jím zvolených preferencí a dle podmínek Smlouvy Leady a závazek Zájemce zaplatit za tyto Leady sjednanou odměnu.
 2. Každý Lead je za účelem upřesnění potřeb Klienta verifikován Poskytovatelem, a to buď formou telefonátu Klienta s kontaktním centrem Poskytovatele nebo formou validačního sms kódu zaslaném Klientovi.
 3. Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel se informuje o bonitě Klienta pouze na úrovni dotazu Klientovi a odpovědi Klienta, zda je vůči němu vedeno exekuční či insolvenční řízení. Takto Klientem poskytnout informaci Poskytovatel dále žádným způsobem neověřuje ve veřejných rejstřících.
 4. Zájemce je při poptání Leadu od Poskytovatele povinen zajistit soulad s příslušnými právními předpisy, zejména je Zájemce povinen kdykoliv od poptání Leadu až po poskytnutí finančního produktu získat a udržovat v platnosti a účinnosti příslušné oprávnění k poskytování finančních produktů u příslušného orgánu, zejména u České národní banky.

5. POSKYTOVÁNÍ LEADŮ

 1. Poskytování Leadů (resp. poptávek Klientů) Zájemci ze strany Poskytovatele probíhá prostřednictvím informačního systému Zaloto v rámci uživatelského profilu daného Zájemce. Zájemce tímto potvrzuje, že se seznámil s aktuálními funkcionalitami systému, tento je pro něj srozumitelný a uživatelský přehledný a rozumí význam všech jeho funkcí. Lead se považuje za poskytnutý v okamžiku, kdy je poptávka nahrána do systému nebo zaslána na e-mail Zájemce (uvedený Zájemcem v systému).
 2. Zájemce bere na vědomí a potvrzuje, že Leady jsou ze strany Poskytovatele Zájemci řádně poskytnuty také tehdy, pokud (okamžik, který nastane nejdříve):
 3. Zájemce potvrdí Poskytovateli řádné přijetí poskytnutých Leadů;
 4. marně uplyne lhůta 2 pracovních dnů ode dne poskytnutí Leadu ze strany Poskytovatele, aniž by Zájemce uplatnil u Poskytovatele případné vady dodaného Leadu (reklamuje Lead) postupem dle článku 5.4 OP níže;
 5. Zájemce poskytne Klientovi poptávanou službu v rámci finančního poradenství, a to na základě poskytnutého Leadu.  
 6. Zájemce se zavazuje pravidelně evidovat a bez zbytečného odkladu aktualizovat v systému Zaloto (v položce „poptávky“, není-li uvedeno v systému jinak) report stavu zpracování poskytnutých Leadů, na jehož základě má Poskytovatel možnost evidovat výkonnost Leadů (tj. vést si statistiku toho, se kterými Klienty se na základě poskytnutého Leadu podařilo uzavřít smlouvu). V případě, že Zájemce takto report stavu Leadů neeviduje nebo neaktualizuje, upozorní jej na to Provozovatel. Opakované porušování této povinnosti zakládá porušení Smlouvy závažným způsobem.
 7. Zájemce je povinen poptaný Lead využít zásadně osobně, bez využití třetích osob. Poskytnutí Leadu nebo jeho využití skrze třetí osobu zakládá podstatné porušení Smlouvy, právo Poskytovatele od Smlouvy odstoupit, nepokračovat v další spolupráci se Zájemcem a požadovat po Zájemci náhradu vzniklé škody.
 8. Zájemce je povinen spojit se s Klientem, na kterého získá od Poskytovatele Lead na Klienta, nejpozději do 48 hodin od přidělení takového Leadu. V případě, že tak Zájemce neučiní, je Poskytovatel oprávněn daný Lead poskytnout jinému finančnímu specialistovi a Zájemce není oprávněn poskytnutí takového Leadu reklamovat.

6. REKLAMACE LEADŮ

 1. Zájemce je srozuměn a souhlasí s tím, že reklamace (uplatnění případných vad) Leadů bude uznána výhradně z důvodů uvedených v platném a účinném znění podmínek reklamace Leadů (dále též jako “Podmínky Reklamace”), které jsou vždy uvedeny ve webové aplikaci Zaloto CRM. Podmínky reklamace nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění v Zaloto CRM.
 2. Reklamace Leadu není nikdy oprávněna v případě, že Zájemce pro Klienta nezprostředkoval finanční poradenství zaměřené na produkt, o který měl Klient původně zájem, ale zprostředkoval či nabídl mu jiný finanční produkt.
 3. V případě, že Poskytovatel uzná reklamaci daného Leadu, je Zájemce povinen zdržet se jakékoliv další komunikace s Klientem a nabízet či poskytovat Klientovi své služby. V případě, že se sám Klient obrátí na Zájemce se žádostí o služby Zájemce, je Zájemce povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat Poskytovatele a požádat jej o odvolání reklamace, případně je Poskytovatel oprávněn dohodnout se se Zájemcem na podmínkách, za kterých je Zájemce oprávněn dále poskytovat Klientovi své služby.
 4. V případě, že se Zájemce podvodným způsobem pokusí u Poskytovatele reklamovat Lead, přičemž reklamace bude zjevně neoprávněná, je Poskytovatel oprávněn:
 5. i zpětně reklamaci, pakliže byla původně uznána, označit jako neoprávněnou, a to bez časového omezení;
 6. ukončit Smlouvu uzavřenou se Zájemcem a Zájemci znemožnit přístup k Zaloto CRM;
 7. uplatnit u Zájemce jakoukoliv škodu či újmu vzniklou Poskytovateli a/nebo třetím osobám v souvislosti s tímto podvodným jednáním Zájemce, přičemž vzniklá škoda či újma může zahrnovat zejména, nikoliv však výlučně administrativní a právní náklady vynaložené na objasnění podmínek reklamace, ušlý zisk, hotové náklady, újmu vzniklou v souvislosti s poškozením dobrého jména Poskytovatele či třetích stran

7. CENA LEADŮ - ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena Leadu, resp. odměna Poskytovatele za poskytnutí Leadu je stanovena vždy před poskytnutím Leadu v souladu s ceníkem Poskytovatele (dále též jako„ Ceník“), který je vždy dostupný přímo v systému Zaloto (v uživatelském prostředí systému pro přihlášení Zájemce do systému).
 2. Zájemce hradí odměnu Poskytovatele formou přeplacených poptávek dle daného Ceníku. Poptávky jsou použitelné pro zvolené kategorie a není-li určeno Poskytovatelem jinak, jsou převoditelné mezi dané kategorie (hypotéky, životní pojištění, investice apod.). Již uhrazené kredity ani již předplacené poptávky se zásadně nevracejí a nelze je Zájemcem započítat na jakékoliv své nároky či pohledávky vůči Poskytovateli, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
 3. Odměnu (předplacené poptávky) hradí Zájemce následovně:
 4. bankovním převodem na účet uvedený Poskytovatelem (za den úhrady se považuje den připsání peněžité částky na bankovní účet Poskytovatele);
 5. online pomocí platební karty, prostřednictvím platební brány;
 6. případně jiným způsobem, který Poskytovatel Zájemci umožní v rámci systému Zaloto.
 7. Poskytovatel je oprávněn vystavit souhrnný daňový doklad za veškeré Leady, poskytnutí v příslušném kalendářní měsíci, a to k 1. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly Zájemci Leady poskytnuty.
 8. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v této smlouvě s DPH a Poskytovatel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
 9. Poskytovatel je oprávněn kdykoli průběžně jednostranně Ceník měnit. Změna Cen v Ceníku však nemá vliv na stávající sjednanou, již zaplacenou cenu poptávek (odměnu).


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Smluvní strany se zavazují, s ohledem na skutečnost, že Leady obsahují osobní údaje Klientů, dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).
 2. S ohledem na povahu spolupráce vystupují obě smluvní strany v roli samostatných správců osobních údajů, když v rámci tohoto článku smlouvy vymezují vzájemná práva a povinnosti s ohledem na ochranu zpracovávaných osobních údajů Klientů.
 3. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje Klientů předává Zájemci na základě souhlasu uděleného Klienty Poskytovateli v souladu s GDPR.
 4. Zájemce se zavazuje, že vůči Klientovi splní svojí informační povinnost v souladu s čl. 14 nařízení GDPR (Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektů údajů).
 5. Smluvní strany jakožto správci osobních údajů shodně prohlašují, že jsou schopny poskytnout dostatečné záruky zavedením vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů Klientů.
 6. Smluvní strany jsou při plnění Smlouvy povinny se vzájemně se informovat o všech skutečnostech významných pro plnění Smlouvy a ochrany osobních údajů Klientů a poskytovat si nezbytnou součinnost.
 7. Smluvní strany jakožto správci přijaly a udržují technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 8. Smluvní strany, jako samostatní správci osobních údajů Klientů, odpovídají za škodu způsobenou porušením ochrany soukromí Klientů každá samostatně. Pokud by Poskytovatel odpovídal z nějakého důvodu Zájemci za škodu, potom je jeho odpovědnost limitována do výše odměny, kterou dle této smlouvy Poskytovatel od Zájemce obdržel.

9. MLČENLIVOST

 1. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých údajích a informacích, které se v souvislosti s uzavřením Smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, pokud tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejných přístupných informací. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním Smlouvy, především pak informace o počtu poskytnutých Leadů. Tato povinnost se nevztahuje na poskytnutí nezbytně nutných informací právním, účetním a daňovým poradcům a auditorům smluvní strany, pokud budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této smlouvy.
 2. Poskytovatel však je oprávněn dle uvážení uveřejňovat statistické informace, zejm. informace týkající se počtu získaných Leadů či Klientů (bez uvedení toho, že Leady byly poskytnuty Zájemci) a v anonymizované podobě (zejména jako reprezentativní příklady) též informace, které získal od Zájemce na základě reportu dle Smlouvy (zejména informace o podmínkách, za kterých byl Klientovi poskytnut úvěr/investice/služba apod. – zejm. úroková sazba, doba splácení apod.).

10. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva dle těchto OP je uzavírána na dobu neurčitou.
 2. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zaniká:

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit funkčnost systému Zaloto a přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy nebo jiného důvodu na straně Poskytovatele nebo třetích osob.
 2. Provozovatel je rovněž oprávněn změnit systém Zaloto, jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
 3. Poskytování služeb Zaloto či provozování systému Zaloto může Poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.
 4. Poskytovatel je dále oprávněn postoupit či převést práva a povinnosti ze Smlouvy či Smlouvu jako celek na třetí osobu, s čímž Zájemce vyjadřuje svůj souhlas.
 5. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit a doplňovat  tyto OP, případně vyhotovit zcela nové OP; tím nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Změnu Poskytovatel oznámí Zájemci prostřednictvím uživatelského rozhraní Zaloto a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Zájemce zadanou při registraci (resp. vedenou v databázi) Poskytovatele a/nebo zveřejněním nové verze OP na svých webových stránkách Zaloto.
 6. Zájemce je povinen dodržovat všechna omezení v užití systému a služeb Zaloto stanovených zákonem, Smlouvou a OP. Zájemce v této souvislosti bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla, počítačové programy a další prvky obsažené v rámci Zaloto nebo dostupné v rámci služby jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze dostupné v rámci Zaloto jsou dále chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, kterým je Poskytovatel. Není-li s Poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databáze dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými v těchto OP. Zejména není Zájemci dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu), či ve formě neoprávněného užití databáze.
 7. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie,  výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, pandemie, ani za výpadky Služby způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky systému Zaloto, služeb Zaloto ani výpadky na straně poskytovatelů služeb nebo za škody vzniklé úkony, které jsou nezbytné pro zajištění provozu služeb Poskytovatele (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.).
 8. Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.
 9. Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých Zájemců či Klientů ani jejich způsob využívání systém Zaloto nebo služeb Zaloto, zejména takového, který není v souladu s těmito OP či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.
 10. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Zájemce realizuje, resp. za pomoci kterých platí cenu služeb (odměnu). Za tyto odpovídají provozovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů.
 11. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytované služby nevzniká právo Zájemce na odstoupení od Smlouvy ani požadovat jakoukoliv kompenzaci za vzniklou újmu.
 12. V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že Poskytovatel odpovídá za škodu (újmu), potom je odpovědnost Poskytovatele limitována do maximální výše uhrazené odměny Zájemcem za poskytnutou Službu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouva, tyto OP a vztahy z nich vyplývající se řídí výlučně českým právním řádem s vyloučením jeho kolizních norem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
 2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy /tj. i z těchto OP/ a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 3. Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, budou smluvní strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu, uživatelského rozhraní Zaloto (umožňuje-li to technické nastavení Zaloto) nebo jiným vhodným způsobem.
 4. V případě, že některé ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení OP nebo OP jako celku.
 5. Tyto OP jsou vyhotoveny v češtině. Zájemce je srozuměn a souhlasí s tím, že tam, kde Poskytovatel vyhotovuje či poskytuje překlad české jazykové verze OP (např. do angličtiny), je tento překlad pouze informativní a v případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost vždy česká verze OP.
 6. Kontaktní údaje Poskytovatele: Zaloto s.r.o., Nad Vodovodem 45, 100 00, Praha 10, e-mail: sales@zaloto.cz
 7. Tyto OP jsou účinné od 24. srpna 2021