Pravidla pro vkládání příspěvků na blog portálu Zaloto.cz

(dále jen „Pravidla“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Zaloto s.r.o., se sídlem Nad vodovodem 1524/45, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 064 792 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282832 (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem portálu www.zaloto.cz (dále jen „Portál“). Provozovatel umožňuje [finančním poradcům a dalším spolupracujícím osobám] (dále jen „Autoři“) vkládat na blog Portálu příspěvky převážně z oblasti novinek ze světa financí, přičemž příspěvky jsou následně zpřístupněny uživatelům Portálu. Za tímto účelem vytvořil Provozovatel Pravidla, která jsou Autoři povinni při vkládání příspěvků na Portál a při jejich zpracování dodržovat.

2. PRAVIDLA

 1. Autor je oprávněn zveřejňovat pouze příspěvky, které jsou jeho rukopisem a obsahují pravdivé a ověřené informace.
 2. Autor odpovídá za věcnou, jazykovou a formální úroveň rukopisu. Autor je povinen dodržovat při zpracování příspěvků základní citační zásady.
 3. Autor je oprávněn zveřejňovat pouze příspěvky, které dosud nepublikoval u třetí strany. Zároveň Autor není oprávněn umožnit publikaci svého příspěvku zveřejněného na Portále třetí straně.
 4. Zveřejněním příspěvku uděluje Autor Provozovateli bezplatné oprávnění k výkonu majetkového práva k jeho dílu (textu příspěvku) v neomezeném rozsahu.
 5. V případě užívání cizího obsahu je Autor oprávněn užít takový obsah pouze se souhlasem držitele práv – původce obsahu. Bez souhlasu původce lze využít cizí obsah pouze v případech stanovených autorským zákonem. Využít dílo bez souhlasu původce jde zejména, nikoliv však výlučně, v případě citací anebo v rámci úřední a zpravodajské licence.
 6. Autor není oprávněn využívat cizí obsah způsobem, který by porušoval zákonná nebo jiná uznávaná pravidla. Autor není zejména oprávněn přebírat a využívat cizí obsah bez souhlasu jeho původce, a to za účelem dosažení přímého nebo nepřímého zisku anebo újmy původce obsahu.

3. ODPOVĚDNOST AUTORA

 1. Autor odpovídá za obsah svého příspěvku. Pokud by Provozovateli či třetí straně vznikla v souvislosti se zveřejněním příspěvku Autora na Portálu jakákoli újma či škoda, ať už majetková či nemajetková, je Autor povinen takovou újmu Provozovateli či třetí straně nahradit. 
 2. V souvislosti s povinností uvedenou v článku 3.1 Pravidel poskytuje Autor provozovateli slib odškodnění a zavazuje se Provozovateli nahradit veškerou škodu, újmu, administrativní náklady, náklady na právní zastoupení, poplatky či jiné finanční částky, které bude Provozovatel povinen v souvislosti s odpovědností Autora za článek vynaložit.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Autor je srozuměn s tím, že jeho příspěvek bude zveřejněn na Portálu. Podmínkou zveřejnění příspěvku je dodržování těchto Pravidel.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tato Pravidla. O změně Pravidel Provozovatel informuje prostřednictvím Portálu.
 3. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy způsobené nedostupností webového rozhraní Portálu.
 4. Pro umožnění vložení příspěvku Autorem na Portál je nezbytné, aby Autor vyslovil s těmito Pravidly svůj souhlas tak, že před odesláním příspěvku na Portál zaklikne pole „Prohlašuji, že souhlasím s Pravidly pro vkládání příspěvků na blog portálu zaloto.cz, která jsem si přečetl/a“, přičemž rozkliknutím textu dojde k zobrazení znění Pravidel. Jakákoliv případná změna Pravidel bude publikována tamtéž a bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.

V Praze, dne 26. 1. 2021