Pravidla marketingové akce „Platíme za Vás“ v období od 14. září 2020 do 31. října 2020

(dále jen „Pravidla“)

1. ORGANIZÁTOR MARKETINGOVÉ AKCE

1.1 Organizátorem marketingové akce „Platíme za Vás“ (dále jen „Akce“) je společnost Zaloto s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 064 792 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282832 (dále jen „Organizátor“), provozující portály www.zaloto.cz, www.hypogo.cz, www.svethypotek.cz (dále jen „Portály“).

2. DOBA KONÁNÍ AKCE

2.1 Akce probíhá od 14. září 2020 do 31. října 2020 včetně (dále jen „Doba konání Akce“). 

3. PODMÍNKY A ÚČASTNÍCI AKCE

3.1 Akce se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná (dále jen „Zákazník“) a v Době konání Akce (i) poptává hypoteční úvěr (spotřebitelský úvěr na bydlení) či pojištění (dále jen „Finanční produkt“) na některém z Portálů prostřednictvím Organizátora, (ii) projde následným validačním procesem na zákaznické lince Organizátora (Organizátor zejména získá souhlas Zákazníka s předáním jeho kontaktu Finančnímu poradci), (iii) souhlasí s předáním svých osobních údajů a svého kontaktu spolupracujícímu finančnímu poradci (dále jen „Finanční poradce“), a (iv) na základě jednání s Finančním poradcem uzavře s třetí osobou smlouvu na daný Finanční produkt.

3.2 Zákazník, který splní body (i) až (iii) čl. 3.1 těchto Pravidel bude zařazen do pořadníku, z kterého budou vybráni výherci na základě čl. 4.2 těchto Pravidel. V případě pochybností o zařazení Zákazníka do Akce rozhoduje výhradně Organizátor.

3. Z účasti na Akci jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké, Finanční poradci a osoby jim blízké.

4. VÝHRA V AKCI

4.1 Výhrou v Akci je peněžní částka ve výši rovnající se první splátce Finančního produktu daného Zákazníka uzavřeného skrze Finančního poradce, avšak omezena maximální výši 50.000,- Kč (dále jen „Výhra“). V případě, že splátka Finančního produktu Výherce bude činit více než 50.000,- Kč, bude Výherci poskytnuta Výhra ve výši 50.000,- Kč, s čímž je Výherce srozuměn.

4.2 Výhercem se stává každý 100. (slovy: stý) Zákazník, který splní všechny body čl. 3.1 těchto Pravidel (dále jen „Výherce“). Každý Zákazník se může stát Výhercem v této Akci pouze jednou.

4.3 V případě, že Zákazník na 100. (slovy: stém) místě neuzavřel s Finančním poradcem smlouvu na daný Finanční produkt, Výhercem se stane další Zákazník v pořadí, který splnil všechny body čl. 3.1 těchto Pravidel. 

4.4 Celkový počet Výher v Akci není omezen. V případě, že za Dobu konání akce se Akce zúčastní méně než 100 Zákazníků, Výhra nebude vyplacena.

4.5 Výherce zašle Organizátorovi údaje o bankovním účtu na který si přeje Výhru poukázat, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení e-mailu od Organizátora, kterým Zákazníkovi oznámil, že se stal Výhercem. Pokud Výherce tento údaj Organizátorovi nesdělí, propadá Výhra Organizátorovi. Organizátor poukáže Výhru na bankovní účet Výherce do 14 pracovních dnů od doručení údajů o bankovním účtu Výherce Organizátorovi.

4.6 Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o Výhře z důvodu změny e-mailové adresy Výherce, přeplnění či zrušení e-mailové schránky výherce, nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele komunikačních služeb či z jiných důvodů, které neleží straně Organizátora. Organizátor je povinen každého Výherce o jeho Výhře informovat pouze jedenkrát.

5. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č.  související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely účasti Zákazníka na Akci plní Organizátor prostřednictvím zvláštního dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ přístupným na Portálech Organizátora a na tomto odkazu.

5.2 Výherce bere na vědomí, že Organizátor může zveřejnit jeho křestní jméno a město či kraj jeho bydliště na Portálech a v dalších komunikačních prostředcích Organizátora (zejména, nikoliv však výlučně na sociálních sítích Organizátora), a to po dobu maximálně 1 roku.

5.3 Účastník Akce uděluje vstupem do Akce Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast na Akci. Poskytnutí údajů pro účel Akce je dobrovolné, svůj souhlas může Zákazník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho Organizátor Akce odstraní. Souhlas však nemůže odvolat Výherce před zpracováním a předáním Výhry. Pakliže takový souhlas Výherce odvolá, jeho Výhra automaticky propadá.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Rozhodnutí o Výherci je výlučným právem Organizátora a na Výhru není právní nárok. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti či vyměnit za jiné peněžité či nepeněžité plnění.

6.2 Výherce je zcela odpovědný za splnění případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Výhry.

6.3 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.

6.4 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla Akce či Akci změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.

6.5 V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Zákazníka, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání (včetně použití robotů či automaticky generovaných vstupů do Akce), které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Organizátora, vyhrazuje si Organizátor právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získané Výhry nebo možnost vyloučení Zákazníka z Akce bez jakékoliv náhrady.

6.6 Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy způsobené nedostupností aplikací či webového rozhraní Portálů.

6.7 Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách akce https://www.zaloto.cz/podminky-souteze-platime-za-vas a všichni účastníci Akce s nimi svojí účastí na Akci vyslovují svůj souhlas. Jakákoliv případná změna Pravidel bude publikována tamtéž a bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.


V Praze, dne 13. září 2020