Podmínky užívání portálu www.zaloto.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto podmínky užívání portálu www.zaloto.cz (dále též jako „Podmínky“) upravují podmínky užívání internetových stránek www.zaloto.cz (dále též jako„Portál“) provozovaných společností Zaloto s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108,Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 06479243, kontakt - tel.: +420 246 034 350, e-mail: info@zaloto.cz (dále též jako „Provozovatel“).

1.2 Portál slouží k odeslání informací zadaných ze strany uživatelů Portálu - zájemců oúvěrové produkty, především hypoteční úvěry, (dále též jako „Poptávající“) a to Provozovateli Portálu případně dalším subjektům, které Provozovatel Portálu užívá jako zpracovatele osobních údajů či dalším obchodním partnerům Provozovatele Portálu a to na základě některého z právních důvodů zpracování osobních údajův souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ovolném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení oochraně osobních údajů).

2. Popis fungování Portálu

2.1 Portál www.zaloto.cz slouží k zadávání poptávek uživatelů Portálu (dále též jako„Poptávající“) prostřednictvím Portálu na sestavení nabídky úvěrového produktu/hypotečního úvěru v České republice (dále též jako „Poptávka“).

2.2 Provozovatel je u ČNB evidován jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelskéhoúvěru a je oprávněn zprostředkovávat uzavření spotřebitelských úvěrů. Aktuálníinformace lze ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu na www.cnb.cz.

2.3 Poptávka je prostřednictvím Portálu činěna bezúplatně a na základě této Poptávky je Poptávajícímu předložena nezávazná nabídka úvěrového produktu/hypotečního úvěru, na základě které se může Poptávající rozhodnout, zda s poskytovatelem či zprostředkovatelem úvěrového produktu uzavře příslušnou smlouvu o poskytnutí úvěrového produktu/hypotečního úvěru.

2.4  Poptávku Poptávající zadává vyplněním formuláře na Portálu a jeho odesláním. Po odeslání Poptávky kontaktuje operátor Poptávajícího, za účelem ověření poptávky a pravosti a pravdivosti údajů uvedených ve formuláři na Portálu a vyžádá si případné dodatečné informace.

2.5  Poptávající bere na vědomí, že operátor Provozovatele může kontaktovat Poptávajícího za účelem uvedeným v předchozím článku také telefonicky. Při komunikací s operátorem je Poptávající povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Pokud dojde ke kontaktu mezi Provozovatelem a Poptávajícím prostřednictvím telefonního hovoru, může docházet ze strany Provozovatele k záznamu hovoru, o čemž bude Poptávající dopředu informován, a to za účelem prokazování skutečností souvisejících se Poptávkou (upřesnění poptávky, náležité informování Poptávajících ze strany Provozovatele apod.).

2.6 Používání Portálu je bezúplatné. Veškeré cenové nabídky uváděné přímo na Portálu (bez toho aniž by byla vytvořena nabídka na míru podle údajů zadaných nebo získaných od Poptávajícího) jsou pouze informativní a orientační a nejsou nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku.

Podmínky pro zadání Poptávky:

3. Práva a povinnosti při užívání Portálu

3.1 Poptávající se zavazuje nevyužívat Portál takovým způsobem, který by vedl k porušení práva nebo k jakémukoliv poškození Provozovatele. Poptávající je v této souvislosti povinen zdržet se užití jakýchkoli mechanismů, nástrojů, programového vybavení nebo postupů, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu nebo dobré jméno Provozovatele.

3.2 Provozovatel je povinen chránit osobní údaje Poptávajících před jejich zneužitím.

3.3 Provozovatel je oprávněn omezit nebo přerušit funkčnost Portálu a přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetích osob.

3.4 Poskytování služeb Portálu může Provozovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

3.5 Provozovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezúplatně.

3.6 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky Portálu způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky na straně poskytovatelů služeb nebo za škody vzniklé úkony, které jsou nezbytné pro zajištění provozu Portálu (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.).

3.7 Provozovatel neodpovídá za chování jednotlivých uživatelů ani jejich způsob užívání Portálu, zejména takový, který není v souladu s těmito Podmínkami či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.

4. Ochrana osobních údajů ​

4.1 Ochranu osobních údajů Poptávajícího upravují Zásady ochrany osobních údajů.​

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Smluvní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí výlučně českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.

5.2 V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění, o ochraně spotřebitele, tímto Provozovatel informuje Poptávajícího, že subjekty řešení mimosoudních sporů jsou: - Obecným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. - Subjektem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.

5.3 Všechny spory vznikající z těchto Podmínek a v souvislosti s ním budou rozhodovány u obecných soudů.

5.4 V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení Podmínek nebo Podmínek jako celku.

5.5 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinností dnem jejich zveřejnění na Portálu. Provozovatel je oprávněn změnit (tj. rovněž doplňovat) tyto Podmínky; tím nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Změnu Provozovatel oznámí zveřejněním nové verze Podmínek na Portálu.  

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2019.